กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดลญา คลองรัมย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1