กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุภาพร เจิมศรี
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2