กลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีอานันท์ โพธิ์ประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2