กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอำนาจ ขำสด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2