กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประทีป ทองพลอย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสุภาวดี ทองพลอย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1