กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุวรรณี ปัญญาเสน
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1