กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิวพร แสงพลาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวตวงพร เคร่งเปี่ยม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1