ปฐมวัย

นางสาวสุนิษา ขุนหาร
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวมยุรา ฉิมพาลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวเพ็ญนภา ศรีเทพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1