คณะผู้บริหาร

นางทองสุข แดงสังวาลย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา