พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ ( MISSION )
 
๑.   จัดการศึกษาให้บรรลุตามจุดของหลักสูตรก่อนประถมศึกษาและหลักสูตรประถมศึกษา
๒.    จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ในมาตรฐานตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
๓.    พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเก่ง การเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ
๔.    พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเก่ง การเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ
๕.    พัฒนาอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เอื้อต่อสุขภาพจิตมีความสวยงามร่มรื่น

 
เป้าหมาย ( GOAL)
 
๑.    นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ
๒.    นักเรียนร้อยละ ๘๕ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๓.    นักเรียนวัยเรียนทุกคนในเขตบริการของโรงเรียนได้รับการศึกษา โดยชุมชนมีส่วนร่วม
       ในการจัดการศึกษา
๔.    นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
๕.   นักเรียนร้อยละ  ๘๕ สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย มาพัฒนาตนเอง
                 ท้องถิ่นและประเทศชาติได้
๖.    นักเรียนร้อยละ ๘๕ เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
๗.    นักเรียนทุกคนมีความรักและความหวงแหน,ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
๘.    ผู้ปกครองและนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ พึงพอใจในการบริการการศึกษาของโรงเรียน
๙.    จัดให้มีการตรวจสอบและนิเทศพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง,มีประสิทธิภาพ
๑๐.  นักเรียนทุกคนมีความสุข  ปลอดภัย เมื่ออยู่ในโรงเรียน