วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์        ( VISSION )
         
โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม   น้อมนำประชาธิปไตยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการศึกษา  ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาการเทคโนโลยี ดนตรี และการกีฬา เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นสากลปรัชญาของโรงเรียน  
 
“ ปัญญา คือแสงสว่างแห่งชีวิต”