ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
               โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม  เดิมเรียกว่า “โรงเรียนประชาบาลบ้านคูบางหลวง”  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔  โดยมีนายอำเภอลาดหลุมแก้ว คือ รองอมาตย์เอกนารักษ์ และอมาตย์โทพระประแดงสมุทรขัน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ดำริก่อสร้างโดยมีเงินบำรุงการศึกษา ซึ่งได้พระราชทานไว้เพื่อช่วยทุนการศึกษาจ่ายทดลอง เงินสะสม  ของอำเภอที่เหลือจากรายได้ประกาศพระราชบัญญัติประถมศึกษาฟรี จัดซื้อที่ดินสำหรับโรงเรียน เนื้อที่ ๒ ไร่ เป็นเงิน ๒๔๕ บาท ๔๖ สตางค์ โรงเรียนนี้จัดตั้งโดยไม่ต้องอาศัยอารามวัด  จึงจำเป็นต้องมีครูประจำโรงเรียน  ทางราชการจึงย้าย   นายผล พูนสุวรรณ เดิมเป็นครูใหญ่โรงเรียนประชาบาล ตำบลคูตัน๑ (วัดบ่อเงิน) ได้มาเป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เปิดเรียนเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.  ปิดวันโกนครึ่งวัน วันพระเต็มวัน ปิดเทอมประจำปีปกติ
  • ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ คณะครูร่วมกับคณะกรรมการศึกษา และผู้ปกครอง ผู้อุปการะโรงเรียน ได้จัดทอดผ้าป่าให้กับโรงเรียน มีผู้บริจาคเสา ๒๔ ต้น สังกะสี  ได้ปลูกสร้างในที่ดินของโรงเรียนขึ้นใหม่ ๑ หลัง เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๑๐ ใช้เป็นที่เรียนเมื่อ ๑๗ เมษายน ๒๕๑๑ สิ้นงบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท
  • ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ กองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เงินปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข ใต้ถุนสูง ๔ ห้องเรียน ๑ หลัง
  • ปี พ.ศ. ๒๕๑๗  ท่านพระครูสมุห์ ศุกรีจิตตกาโร  เจ้าอาวาสวัดสุวรรณจินดาราม เป็นผู้อุปการะโรงเรียน เห็นว่า โรงเรียนแยกกันอยู่ ๒ แห่งจึงได้ประชุมครู กรรมการศึกษาลงมติรื้อถอนย้ายโรงเรียนเดิม มาปลูกสร้างในเขตวัดเพื่อเป็นแห่งเดียวกันจึงสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข ใต้ถุนสูง ๔ ห้องเรียน
  • ปี พ.ศ. ๒๕๑๗  โรงเรียนประชาบาล ตำบลคูบางหลวง ปลูกสร้างมาก่อนวัด เมื่อย้ายมาอยู่ในเขตวัด จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม
  • ปี พ.ศ. ๒๕๑๙  ได้งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างบ้านพักครู ๒ หลังปี
  • พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้งบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับประชาชนสมทบ สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ สองชั้น ๘ ห้องเรียน ชนิดครึ่งตึกครึ่งไม้ ในปีเดียวกัน ได้งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างบ้านพักครู ๒ หลัง และโรงฝึกงานอีก ๑ หลัง
  • ปี ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ อบจ.ปทุมธานี  ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง  งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐บาท
  • ปี ๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แบบ ๐๑๗  สองชั้น ๘ ห้องเรียน
  • ปัจจุบันโรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม มีพื้นที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๗๗ ตารางวา มีอาคารเรียน ๓ หลัง ๑๙ ห้องเรียน อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง ส้วม ๒ หลัง โรงฝึกงาน ๑ หลัง  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   มีเนื้อที่ ๔  ไร่ ๒ งาน   ๗๗  ตารางวา  มีเขตพื้นที่บริการ ๔ หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  ๖,๗,๘,๙  ตำบล คูบางหลวง  อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี